«Το ΚΔΑΠ αδειοδοτήθηκε βάσει των ισχυουσών διατάξεων»

Η απάντηση της Β. Πατουλίδου στο δημοσίευμα του Documento για το ΚΔΑΠ του Απόλλωνα Καλαμαριάς

Με αφορμή

2022-08-07T07:00:00.0000000Z

2022-08-07T07:00:00.0000000Z

Documento Media

https://epaper.documentonews.gr/article/282248079327493

DoCommunity

το δημοσίευμα του Documento για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς η αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου υποστηρίζει ότι «το εν λόγω ΚΔΑΠ αδειοδοτήθηκε βάσει των όρων και των προϋποθέσεων των ισχυουσών διατάξεων της αντίστοιχης περιόδου που υποβλήθηκε η αίτηση στην Υπηρεσία» και μας απέστειλε την επίσημη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία ανέφερε τα ακόλουθα: «Η εν λόγω δραστηριότητα αδειοδοτήθηκε με την ΑΠ 537092 (18218)/01-11-2019 απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ Π.1Β./Γ.Ποικ 14951/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397Β/2001) “Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 227 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου με κερδοσκοπικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα”. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ αναφέρονται στο άρθρο 2 της προαναφερθείσας ΥΑ και είναι τα ακόλουθα: • Αίτηση του νομικού προσώπου που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμου υπεύθυνου αυτού, καταστατικό και βεβαίωση ορισμού υπεύθυνου του νομικού προσώπου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου, στο όνομα του υπεύθυνου που θα εκδοθεί η Αδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για πλημμέλημα. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. • Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου του Κέντρου. Παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων που θα στεγαστεί το Κέντρο. • Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου από την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικά Γραφεία. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για: α) την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα απασχολούνται τα παιδιά και β) τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου. Για την εν λόγω εγκατάσταση υποβλήθηκε το με ΑΠ 16837/Φ.700.1611122 ΧΠΕ Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, το οποίο η Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης με το ΑΠ 8469/Φ.701.1/27.05.2020 έγγραφο πιστοποιεί τη γνησιότητά του, καθώς και η ΤΥ-Δα/Φ220/οικ 32249/307-2004 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περί “Νομιμοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Αθλητικού Συλλόγου Απόλλωνα Καλαμαριάς” του νομού Θεσσαλονίκης. Επιπρόσθετα στο άρθρο 3 αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουν να έχουν τα ΚΔΑΠ και συγκεκριμένα προβλέπεται: Το κτίριο του Κέντρου πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Κτιριολογικού Κανονισμού – Κατηγορία Χρήσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό πυροπροστασίας. Για την εν λόγω εγκατάσταση υποβλήθηκε η με Α.Π 3801/17-12-2019 βεβαίωση χρήσεων γης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καλαμαριάς, στην οποία αναγράφεται ότι στο ΟΤ 3003 επιτρέπεται η λειτουργία ΚΔΑΠ ως συνοδή χρήση αθλητικών δραστηριοτήτων με την προϋπόθεση της υπ. αριθμ. οικ. 31252/22-7-2009 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 396 ΑΑΠ/138-2009) “στους χώρους αθλητικών συγκεντρώσεων οι αμιγώς αθλητικές δραστηριότητες πρέπει να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 65% των εγκαταστάσεων. Το υπόλοιπο 35% μπορεί να περιλαμβάνει συνοδές χρήσεις αθλητικών δραστηριοτήτων και εμπορικές δραστηριότητες”. Τέλος, έκδοση της απόφασης λειτουργίας του ΚΔΑΠ χορηγήθηκε μετά από το από 31-10-2019 πρακτικό Ελέγχου καταλληλότητας της αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην ΠΚΜ που συγκροτήθηκε με την οικ.554200/18605/5-9-2019 απόφαση».

el-gr